Stratejik Planlama Adımları

k 16121224 e yatirim

Stratejik Planlama

Kurumsal stratejik planların oluşturulmasında önemli adımlar yedi basamakta tanımlanabilir. En önemli nokta planlama süreçlerinin tüm paydaşların veya paydaş temsilcilerinin katılımıyla ve ortak akıl yöntemleriyle yürütülmesidir, üst yönetim ve kurullar strateji metnine son şeklini verirler. Stratejik planlar iç ve dış dinamiklerdeki değişimler çerçevesinde belli aralıklarla değerlendirilerek güncellenir ve geliştirilir:
1. MEVCUT DURUM ANALİZİ
Kurumun güçlü ve zayıf yönleri (iç dinamikler) ve karşılaştığı veya karşılacağı fırsat ve tehditler (dış dinamikler) ortak bir akıl ile analiz edilir ve kaydedilir.
2. MİSYON
Bir kimse, kurum veya kuruluşun var oluş nedenini belirler.  Kuruluşun var oluş amacını açık ve tutarlı bir şekilde açıklar.  Misyon metninden dört sorunun cevabını vermesi beklenir:
  • Ne? (Hizmet alanların ihtiyaçları, beklenen ürün ve hizmetler)
  • Nasıl? (Yaklaşımlar, yöntemler, performans düzeyi)
  • Kime? (Hizmet alan kesimler)
  • Neden? (Var oluş nedeni, kuruluş amacı)
Misyon yazımının bir paragraftan uzun olmaması, açık, anlaşılır ve temel değerler ile uyumlu olması tercih edilir.
3. VİZYON
Bir kurum ve kuruluşun uzun vadede ulaşmak istediği yer ve durumu, ilerleyeceği yönü ifade eder.  Doğru ya da yanlış değildir, gerçekleşmeyebilir, heyecan vericidir. العاب تربح اموال حقيقية Geleceğin nasıl olması gerektiğini ve nasıl olabileceğini gösterir.  Önümüzde nasıl bir gelecek fotoğrafı görüldüğünü veya görülmek istediğini anlatır. ربح فلوس   Misyon bugünü yansıtırken, vizyon yarını gösterir ve ilham vericidir.  Misyon bugünün ürün ve hizmetlerini belirlerken, vizyon potansiyel ürün ve hizmetleri belirler.  Vizyon, o vizyona ulaşacak eylemlerin planlanıp yapılmasıyla anlam ve değer kazanır.
4. DEĞERLER
Bir organizasyonda çalışanların benimsedikleri, paylaştıkları, kullandıkları  değer yargıları, inançlar, normlar, semboller, konuşulan dil ve konuşma tarzı, merasim , iyi/kötü olarak kabul edilen konular.  Kurum kültürünün temelini değerler oluşturur.  Karar verme süreçlerini ve davranışları yönlendiren, organizasyon genelinde kabul görmüş prensiplerdir. (Yenilikçi yaklaşımlar, paydaş odaklı yaklaşım, esneklik, tarafsızlık, toplumsal sorumluluk, süreç odaklılık, erişilebilirlik, titizlik vb.)
5. STRATEJİK ALANLAR
Kurumun vizyonuna ulaşmasında önemli olabilecek uzun vadeli kritik konular.  Vizyona ulaşmak için gereken ana yapı taşlarını oluştururlar.
6.STRATEJİK AMAÇLAR
Vizyona giden yolda, öncelikle ve belirli sürede ‘nereye ulaşmak istiyoruz?’ sorusunun cevabıdır.  Stratejik alanları uygulamaya taşıyan ara kademe olarak düşünülebilir.
7. STRATEJİK HEDEFLER
Belirli bir faaliyet ya da faaliyetler bütünü sonucunda elde edilmesi amaçlanan performans düzeyidir.   Misyon, vizyon, değerler, stratejik alanlar ve amaçlar ile tutarlıdır.  Hedef belirlenen alanların mevcut durumu ve geçmiş performans gelişim süreci bilinmelidir. ربح المال من الالعاب اون لاين Bu çerçeveye son 3-5 dönemin performans ölçümleri yapılmalı/derlenmeli ve değerlendirimelidir.  Ne kadar gelişme sağlanabileceği ve  istenen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabileceği irdelenmelidir.  Performans göstergeleri açık olarak izlenecek şekilde; anlaşılabilir, ölçülebilir, zamana bağlı, eylem odaklı, gerçekçi olarak tanımlanmalıdır.
Yukarıdaki yedi adımın tanımlanmasıyla şekillenen stratejik planın uygulanması, izlenmesi, kontrolü ve güncellenmesi uygulama aşamasının işidir
Sosyal Medyada Paylaş

Bunları Okudunuz mu?

Peki Siz Bu Konuda Ne Düşünüyorsunuz?